36/2000 DMJV tem. rend.

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK

36/2000. /X. 18./ Kr. rendelete

a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlés az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdése és a 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet alapján, a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Debrecen Megyei Jogú Városban (továbbiakban: város) lévő valamennyi köztemetőre, valamint az ezek fenntartásával és a temetkezés rendjével kapcsolatos összes tevékenységre terjed ki.

Általános rendelkezések

2. § (1) Működő köztemetők:                    

 Nagyerdei Köztemető                     22 272 hrsz                            

 Debrecen – Józsai Köztemető          62 267 hrsz                            

 A működő köztemetők rendeltetésszerű használatához szükséges egyéb helyi, tárgyi és infrastrukturális feltételeket az 1/a. sz. melléklet tartalmazza.

 (2) Lezárt temetők:                          

 Honvéd Hősi Temető                       19 929 hrsz                            

 Orosz Hadifogoly Temető                0195/1 hrsz                

 Budai É. úti Temető                        11 110 hrsz    

 Debrecen Felsőjózsai Köztemető      0 141   hrsz                

 A lezárt temetőkben koporsós temetés, vagy urna elhelyezés a lezárást követően nem történhet.

 A lezárt temetők rendeltetésszerű használatához szükséges egyéb helyi, tárgyi és infrastrukturális feltételeket az 1/b. sz. melléklet tartalmazza.

 (3) A Nagyerdei Köztemetőben lévő hősi sírhelytáblákat (Magyar Hősök Sírkertje, Román Hősi Sírkert, Bombázottak Sírkertje, Szovjet Sírkert) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) hősi temetési helyként tartja fent.

A temető üzemeltetése

3. § (1) Az Önkormányzat a működő köztemetők üzemeltetéséről kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében gondoskodik. A jelenlegi üzemeltető (továbbiakban : Üzemeltető) az A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft., aki a kegyeleti közszolgáltatás keretében végzett tevékenységéről évente tájékoztatja a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottságot. Az Önkormányzat a debreceni lezárt temetők fenntartásáról gondoskodik.

(2) A működő köztemetőkön belüli, az elhunyt hűtésével, a temetőben erre a célra rendszeresített szállító járművön történő szállításával, továbbá sírásással, sírhelynyitással, sírba helyezéssel, visszahantolással, valamint az urnaelhelyezéssel, a hamvaknak az erre szolgáló berendezéssel történő szórásával kapcsolatos feladatok ellátására az üzemeltető szakszemélyzetének és berendezésének igénybevétele kötelező.

 (3) A temetkezési szolgáltatók a temetői létesítmények igénybevételéért továbbá az Üzemeltető által biztosított szolgáltatásokért a 4. számú mellékletben meghatározott díjakat kötelesek megfizetni.

(4) hatályon kívül helyezve

(5)

(6) A köztemetést a temető Üzemeltetője végzi a temető tulajdonosával kötött külön megállapodás alapján.

4. § (1) A köztemetők területén vállalkozási tevékenységet végző sírkövesek, sírkőáttisztítók, sírgondozók, fotósok, videósok, személyszállítók és egyéb személyek csak munkanapokon a temető hivatalos nyitva tartási ideje alatt, a jogszabályi feltételek betartása mellett végezhetnek munkát.

(2) hatályon kívül helyezve

5. § A temetkezési szolgáltatók kivételével a köztemetők területén vállalkozási tevékenységet végzők - sírkövesek, sírkőáttisztítók sírgondozók, fotósok, videósok, személyszállítók stb.-, a munkavégzés napjaira vonatkozóan a 3. számú mellékletben meghatározott temető-fenntartási hozzájárulási díjat kötelesek megfizetni.

6. § A köztemetőkben vállalkozási tevékenységet végzők csak az Üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulásával helyezhetnek el tevékenységüket ismertető reklám- és hirdetőtáblát.

7. § (1) A köztemetők tisztántartása az üzemeltető feladata, mely tevékenység keretében gondoskodik a lerakóhelyeken felhalmozódott szemét folyamatos elszállításáról vagy elszállíttatásáról.

 (2) A köztemetőkbe sírkőterméket beszállítani és azokat a sírokon elhelyezni, valamint sírkőtermékekkel kapcsolatos szolgáltatási munkát végezni kizárólag e tevékenység ellátására jogosultak, a jogosultság igazolását követően az üzemeltető írásbeli hozzájárulásával végezhetnek. A köztemetőkben vállalkozási tevékenység keretében sírgondozást végzők e tevékenységüket a köztemetők Üzemeltetőjének kötelesek folyamatosan bejelenteni.

 (3) hatályon kívül helyezve.

 (4) hatályon kívül helyezve

 (5) Síremléket előre gyártott elemekből kell készíteni. Sírszegélyek, fedlapok rendkívül indokolt esetben az Üzemeltető írásbeli hozzájárulásával a helyszínen is elkészíthetőek. Síremlékek és sírszegélyek alá, a sír befoglaló szélességi méretétől 30 - 30 cm-rel nagyobb méretű vasbeton gerenda elhelyezése kötelező, de - figyelembe véve a köztemetők talajadottságait - indokolt esetben sírkőszegély teljes felületű aláalapozása is elvégezhető, azonban ezen alap maximum 30 - 30 cm-re nyúlhat túl a sírhely befoglaló méretein, s felső felülete általános esetben maximum 3 cm-re emelkedhet a környező terepszint fölé. Az alapozás belső szabad nyílása 200 x 80 cm-nél kisebb nem lehet. Egyedi esetekben (nagyobb lejtésű terep, több személyes, családi sírok) a szegély alap felső szintjének meghatározása az Üzemeltető képviselőjének a feladata.

(6) A síremlék és tartozékai, valamint az emlékoszlop (a továbbiakban együtt: sírkő) létesítési tervét (állítási engedély) a köztemetők üzemeltetőjének az elhelyezés előtt be kell mutatni. Az állítási engedélyen szereplő sírkőtermékek alapozása akkor kezdhető meg, ha az üzemeltető ellenőrizte és jóváhagyta a sírszegély alapozási méretét, szintjét és elhelyezkedését. Az alapozás megtörténtét az üzemeltetőnek be kell jelenteni. Az elkészült alapozást az üzemeltető ellenőrzi. A síremlék továbbépítése akkor folytatható, ha az alapozás megfelelt a létesítésre vonatkozó előírásoknak.

(7) A síremlék maximális magassága a szegélyalap szintjétől gyermek- és urnasírnál
120 cm, felnőtt sírnál 150 cm lehet. Ettől csak az üzemeltető írásbeli hozzájárulása esetén lehet eltérni.

Temetési helyek használati ideje

8. § (1) A temetési hely felett az rendelkezik, aki megváltotta. A temetkezési hely feletti rendelkezési jogot másra átruházni nem lehet.

(2) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama (használati idő):

a.) sírbolt: 60 év

b.) sírhely: 25 év,

c.) urnasírbolt: 20 év,

d.) urnasírhelyek: 10 év,

e.) urnafülke: 10 év.

(3) A temetési hely feletti rendelkezési jog a (2) bekezdésben foglalt használati idő lejárata után meghosszabbítható. Az újraváltás időtartama:

a.) sírbolt: 30 év

b.) sírhely: 10 év,

c.) urnasírbolt: 10 év,

d.) urnasírhelyek: 5 év,

e.) urnafülke: 5 év.

(4) A temetési hely megváltása során a rendelkezési jog időtartama a (2) bekezdésben rögzített használati idő maximum kétszerese lehet. A temetési helyek újraváltása, alkalmanként csak a (2) bekezdésben rögzített használati idő mértékéig lehetséges, a temetési helyek újraváltásának száma korlátlan.

(5) A korábban előre váltott, de be nem temetett temetési helyek - amennyiben a rendelkezési jogosult a használati időt nem kívánja újraváltani - a használati idő lejárta után, visszakerülnek a köztemetők üzemeltetőjének rendelkezésébe és azok újra értékesíthetők.

(6) A köztemetők egyes területein, és sírhelytáblánként az egyes temetési helyek építészeti, kertészeti kialakításának és gondozásának részletes feltételei az üzemeltető által meghatározhatóak. A feltételeket az üzemeltetőnek a temetési hely felett rendelkezni jogosulttal kötött szerződésben kell rögzítenie.

(7) A nyugvási idő elteltével - szabályszerű eljárás mellett - a lejárt és meg nem váltott temetési helyeket fel lehet számolni, és azokat újabb temetések céljára igénybe lehet venni.

(8) A hamvakat a (6) bekezdésben foglaltakon túl urnafalakban kialakított urnafülkékben is el lehet helyezni.

(9) A köztemetőkben már korábban elhelyezett urnák kérelemre történő kiadásáról az Üzemeltető gondoskodik.

(10) Temettetőnek, vagy az elhunyt hozzátartozóinak urnát temetési helyekben elhelyezni vagy temetési helyekből kivenni és a köztemetőkből elszállítani tilos.

Díszsírhelyek, közéleti és nevezetes személyek sírhelyei

9. § (1)

(2)

(3) Díszsírhelyek: az Önkormányzat által adományozott és gondoztatott a köztemetők központi fekvésén kijelölt parcellákban megjelölt díszhelyek.

(4) A díszsírhelyre jogosultak Debrecen város díszpolgárai és a „Pro Urbe” kitüntető díjban részesültek.

(5) Díszsírhelyet adományozhat a polgármester a haza, a közösség, a város érdekében végzett kimagaslóan eredményes munkában, hosszan tartó közéleti tevékenységben kiemelkedően érdemeket szerzett személyek részére.

(6) A Polgármesterhez benyújtott kérelemben az adományozást kérheti a hozzátartozó, javasolhatja a munkáltató vagy társadalmi szervezet.

(7) A díszsírhelyek  méretei:                          hossza:            szélessége:

egyes sírhely                                            250 cm                        100 cm

kettős sírhely                                           250 cm                        100 cm

A sírhelyek közötti távolság 100 cm.

(8) A díszsírhelyekben nyugvó házastársának, gyermekének rátemetését vagy urnáinak elhelyezését a Polgármester engedélyezheti.

(9) A díszsírhelyek a köztemetők kiürítésig fennmaradnak, használatuk díjtalan, gondozását a köztemetők üzemeltetője végzi.

(10) A közéleti személyek sírhelysora lezárt, kivéve a XXXVII. sírhelytáblában nyitott közéleti személyek sírhelysora.  A közéleti személyek sírhelyei a köztemetők kiürítéséig fennmaradnak. A sírhelyeket a rendelkezési jog jogosultja, a területet a köztemetők üzemeltetője köteles gondozni. A XXXVII. sírhelytáblában nyitott közéleti személyek sírhelysorán lévő sírhelyekre az a személy temethető, aki életében a város érdekében kimagaslóan eredményes munkát végzett, hosszan tartó közéleti tevékenységében kiemelkedő érdemeket szerzett. A sírhely adományozásáról a természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli szervezetek javaslata alapján a polgármester dönt. A közéleti személyek sírhelysorán meglévő sírhelyekbe egyebekben a temetés általános szabályai szerint lehet temetkezni.

(11) Nevezetes személy, aki a Nagyerdei Köztemető, valamint a Debrecen-Józsai Köztemető területén sírhelyben, vagy sírboltban eltemetett személy, aki életében a haza, a közösség, a város érdekében kimagaslóan eredményes munkát végzett, hosszan tartó közéleti tevékenységében kiemelkedő érdemeket szerzett. A nevezetes személyek nyilvántartásba vételéről, illetve a nyilvántartás kiegészítéséről természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli szervezetek javaslata alapján az Ügyrendi Bizottság dönt.

(12) Nevezetes személyek sírhelyeiről, sírboltjairól készült nyilvántartást a mindenkori üzemeltető rendelkezésére kell bocsátani. A nyilvántartásban szereplő sírhelyek és sírboltok a temető kiürítésig helyükön maradnak és használatuk díjtalan.

Temetési helyek

 10. § (1) A sírbolt a koporsó elhelyezését biztosító, terepszint alatti és feletti, vagy kizárólag terepszint alatti vagy feletti építményből álló temetési hely.

(2) A sírbolt fenntartásáról a rendelkezésre jogosult gondoskodik. A sírboltba csak annyi felnőtt koporsó helyezhető, ahány férőhelyesre azt építették. Ezen túlmenően a sírboltba további 10 urna helyezhető el. A sírbolt tulajdonosának kérelmére a sírboltban elhelyezett elhunytak maradványait a nyugvási idő (60 év) elteltével hamvasztás után urnában a sírboltba vissza kell helyezni.

(3) Sírbolt, urnasírbolt építésének megkezdése előtt az építtető köteles az Üzemeltetőnek bemutatni a jogerős építési engedélyt, vagy igazolni, hogy az építésügyi hatóság felé fennálló bejelentési kötelezettséget teljesítette. Ha a sírbolt, sírjel a biztonságos használatot veszélyezteti, a polgármester köteles felhívni a rendelkezni jogosultat, hogy gondoskodjon a helyreállításról. Ha a felhívás eredménytelen marad, az üzemeltető jogosult a jogszabályi előírások betartása mellett a sírbolt bontását kezdeményezni.

Sírbolt méretei (belső):

Hosszúság:

Szélesség:

2 személyes

250 cm

150 cm

4 személyes

250 cm

250 cm

6 személyes

250 cm

400 cm

8 személyes

250 cm

500 cm

A sírboltok közötti távolság 100 cm.

(4) Ligetes sírhelyek: a sírhely parcellák sarkaiban, végeiben kialakított dúsabb növényzettel ellátott táblarész, amelyekben a temetés nem soros elrendezést követ.

A sírhelyek méretei

Hosszúság:

Szélesség:

egyes sírhely

250 cm

100 cm

kettős sírhely

250 cm

200 cm

A sírhelyek közötti távolság 100 cm.

(5) Külön sírhelyek: a sírhelyparcellákat út mentén körszegélyező sorban kialakított sírhelyek.

A sírhelyek méretei

Hosszúság:

Szélesség:

egyes sírhely

250 cm

100 cm

kettős sírhely

250 cm

260 cm

A sírhelyek közötti távolság 60 cm.

(6) A táblában kialakított egyes vagy kettős sírhelyek:  a külön sírhelysorokkal párhuzamosan kialakított sírhelysorokban létesített sírhelyek.

A sírhelyek méretei:

Hosszúság:

Szélesség:

egyes sírhely

220 cm

100 cm

kettős sírhely

220 cm

260 cm

A sírhelyek közötti távolság 60 cm.

(7) A táblabeli sorszámozott sírhelyek: a sírhelyparcellákon belül kialakított egymással párhuzamos sorokban kijelölt sírhelyek.

A sírhelyek méretei:

Hosszúság:

Szélesség:

egyes sírhely

220 cm

90 cm

A sírhelyek közötti távolság 60 cm.

(8) Gyermek sírok: a köztemetők erre a célra kijelölt területén lévő sírhelyek, méretei:

A sírhelyek méretei:

Hosszúság:

Szélesség:

egyes sírhely

130 cm

60m

A sírhelyek közötti távolság 50 cm.

(9) Urnasírhelyek és urnasírboltok: a köztemetők erre a célra kijelölt területein kialakított sírok.

A sírhelyek méretei:

Hosszúság:

Szélesség:

urnasírhely

80 cm

60 cm

urnasírbolt

80 cm

60 cm

A sírok közötti távolság 50 cm.

(10) A közköltséges sírhelyekre temetendők azok az elhunytak, akinek a temetéséről az Önkormányzat köteles gondoskodni.

A sírhelyek méretei:

Hosszúság:

Szélesség:

egyes sírhely

210 cm

90 cm

A sírok közötti távolság 60 cm.

 (11) A debreceni köztemetőkben lévő urnafülkék mérete:

 Nagyerdei Köztemető

Ravatalozó épület árkádsor

 30 cm x 30 cm

 

Kolumbárium 1.-4. mező

 26 cm x 26 cm

 

Kolumbárium 5. mező

32,5 cm x 32,5 cm

 

Urnasírkert

 25 cm x 25 cm

Debrecen – Józsai Köztemető

 

 24 cm x 24 cm

 

Temetési helyek megváltási és újraváltási díjai

11. § (1) A temetési helyek megváltási és újraváltási díjait e rendelet 2. melléklete tartalmazza. Sírhelybővítés esetén díj csak abban az esetben állapítható meg,

-  ha a földfelszínen is láthatóan a sírkőalap a megváltott temetési hely méretén túlterjeszkedik;

-  ha járda, kerítés, szegély által határolt terület kialakítására, vagy

-  padkihelyezésre kerül sor; valamint

-  kavics és azzal egyenértékű anyag szórása esetén, ha az a megváltott temetési hely méretét legalább 30 centiméterrel meghaladja ..

(2) A temetési helyek a megváltási idő lejáratát követően újraválthatók. Ha az újraváltás időtartama a megváltási időnél rövidebb, akkor az újraváltás díja a megváltási díj időarányos része.

Temetésszolgáltatás, temetés feltételei

 12. § (1) A koporsós temetésre szolgáló temetési helyre sírnyitási engedéllyel - a sír megfelelő mélyítésével, alapméretenként egymás fölé helyezve - további legfeljebb egy elhalt, vagy a Debrecen Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete által esetenként engedélyezett számú, 25 évnél régebbi holttestmaradványt tartalmazó koporsó temethető rá. A temetési helyre alapméretenként további 6 darab hamvakat tartalmazó urna helyezhető el.

 (2) Az elhaltak szállításánál, ravatalozásánál, és az eltemetésnél a legnagyobb gonddal, kímélettel és kegyeleti szabályok szigorú betartásával kell eljárni.

 (3) A felravatalozott koporsót a szertartás megkezdéséig nyitva lehet hagyni a temettető igénye esetén. Ha a holttest előrehaladott bomlási állapotban van, vagy más orvosi, illetve egészségügyi szabály ezt külön indokolja, az Debrecen Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézet rendelkezése alapján a koporsót zárva kell tartani.

 (4) A felravatalozásra kerülő, vagy elhamvasztandó halott személyazonosságának megállapítását a közvetlen hozzátartozó, vagy annak megbízottja részére a szertartás, vagy a hamvasztás megkezdését megelőzően lehetővé kell tenni.

 (5) A köztemetőkben az elhunyt kiadásához használt helyiség reprezentatív kialakítása, továbbá az átadás ünnepélyességének biztosítása az Üzemeltető feladata.

 (6) Rátemetés a sírnyitási rendelkezések betartása mellett végezhető.

 (7) A sírhelyeket kifalazni, kibetonozni, kideszkázni, kibélelni nem lehet. A rendelkezésre jogosult igénye alapján a koporsó felett lebomló anyagú, fa, nád, vagy szövet alapanyagú rögfogó elhelyezhető.

 (8) A lezárt temetőkből, sírhelytáblákból a holttestmaradványokat a használatban lévő köztemetőkbe, sírhelytáblákba át lehet helyezni.

 (9) A hamvak szétszórásához és bemosásához a megfelelően elkülönített temetőrészt a polgármester jelöli ki. A hamuszóró kegyeleti hely kialakításáról és az itt végzett szertartások során a kegyeleti szabályok betartásáról, az itt nyugalomra helyezettek nevének rögzítéséről az Üzemeltető gondoskodik.

 (10) A köztemetőkben temetési helyet - sírbolt, urnasírbolt és urnafülke kivételével - betemetés nélkül előre megváltani nem lehet. Az előre megváltott temetési helyet a mindenkori Üzemeltető veszi nyilvántartásba. A nyilvántartás számát, és a temetési helybe temethető nevét a nyilvántartó könyvbe kell bevezetni. Az előreváltással szerzett rendelkezési jog másra át nem ruházható.

Köztemetők rendje

13. § (1) A köztemetők nyitvatartási rendje:

november 01-március 31-ig

7 órától – 17 óráig

április 01-április 30-ig

7 órától – 18 óráig

május 01-augusztus 31-ig

6 órától – 20 óráig

szeptember 01-október 31-ig

7 órától – 18 óráig

A köztemetők a Halottak Napi, valamint az azt közvetlenül megelőző és követő napok nyitvatartását az üzemeltető határozza meg és közli az illetékes szervekkel (Rendőrség, közlekedési vállalatok, Közterület Felügyelet, Önkormányzat stb.), illetve tájékoztatja a lakosságot.

(2) A temetőlátogatók kegyeletüket a köztemetők nyitvatartási idején belül róhatják le úgy, hogy eközben nem zavarhatják a köztemetőkben folyó temetési szertartások végzését. A ravatalozó termek a temetési szertartások ideje alatt látogathatóak.

(3) A Nagyerdei Köztemető területére a 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet 2. § a)-d) pontjaiban meghatározott, mozgásában korlátozott, parkolási igazolvánnyal rendelkező vagy ilyen utast szállító személyek gépjárműveikkel díjmentesen behajthatnak. Más személyek a köztemető területére személygépjárművel, illetve személygépjárművel és utánfutóval, tehergépjárművel történő behajtás esetén az 5. számú mellékletben meghatározott behajtási díjat kötelesek megfizetni. Szombati napokon a Nagyerdei Köztemető területén kizárólag a Köztemető működtetésével összefüggő gépjárművek közlekedhetnek.

(4) A köztemetők területére kutyát és egyéb állatot – a vakvezető kutyák, a köztemetők őrzésében részt vevő kutyák kivételével – tilos bevinni.

(5) A köztemetők területén tüzet rakni tilos. A kegyeleti gyertyákat és mécseseket a köztemetői záróra előtt fél órával gondosan el kell oltani.

(6) A köztemetőkben tilos hiányos öltözetben megjelenni, hangoskodni, továbbá bármely olyan magatartást tanúsítani, amely a kegyeleti érzést sérti, vagy sértheti, és a látogatókat megbotránkoztathatja.

(7) A köztemetők üzemi épületeinek és azok tartozékainak (sírok és síremlékek, parkok és azok növényzetének, stb.) rongálása, beszennyezése tilos.

(8) A köztemetőkben 14 éven aluli gyermekek csak felügyelet mellett tartózkodhatnak. Az általuk okozott esetleges károkért, a felügyelet hiányában esetlegesen bekövetkezett baleset következményeiért a felügyeletükre hivatott személy anyagilag és erkölcsileg felelős.

(9) A köztemetőkben a temetési helyeken csak az azok díszítésére szolgáló tárgyak, különösen koszorúk, sírlámpák, virágok, cserepes virágok helyezhetők el az Üzemeltető részére történő bejelentés és az Üzemeltető előzetes hozzájárulása nélkül. Minden más célt szolgáló tárgy elhelyezéséhez az Üzemeltető előzetes hozzájárulása szükséges.

Minden más célt szolgáló tárgy (pl.: ülőpad, sírjel, síremlék és egyéb sírtermékek, stb.) a köztemetők üzemeltetőjének írásbeli engedélyével helyezhető el.

(10) A köztemetőkben elhelyezett tárgyak, sírok, sírjelek, síremlékek megrongálása, illetve eltulajdonítása esetén a károk rendezésére a Ptk. előírásai irányadóak.

(11) A köztemetők területéről sírkövet, síremléket, fejfát, és kegyeleti tárgyakat - javítás, vagy helyreállítás céljából vagy bármely egyéb okból – vagyonvédelmi okokból kizárólag az üzemeltetőnek történt előzetes bejelentés után, az üzemeltető írásbeli hozzájárulásával a rendelkezésre jogosult vagy annak meghatalmazottja vihet ki.

(12) A köztemetőket látogató panaszait a felvevő irodákban elhelyezett panaszkönyvbe bejegyezheti. A köztemetők mindenkori üzemeltetője köteles a bejegyzett indokolt panaszokat, a törvényes határidőben kivizsgálni, a panasztevőt tájékoztatni és a panasz okát megszüntetni.

(13) A köztemetők mindenkori üzemeltetője köteles biztosítani a kitermelt fák helyetti fapótlás lehetőségeit, a köztemetők egész területén.

(14) Az üzemeltetőnek a köztemetők zöldfelületét a Közgyűlés által jóváhagyott rekonstrukciós, zöldfelület-fenntartási és fejlesztési terv alapján kell kezelni.

(15) hatályon kívül helyezve.

14. § hatályon kívül helyezve

 15. § A mindenkori Üzemeltető köteles az üzemeltetés, illetőleg a temetési szolgáltatás költségeinek megosztására az Önkormányzat által elfogadott számviteli szabályokat alkalmazni. Az Üzemeltető a tulajdonos egyéb felhatalmazása híján az általa beszedett behajtási díjat a köztemető úthálózatának, parkolásai lehetőségeinek fejlesztésére fordíthatja.

A szociális temetésre vonatkozó rendelkezések

16. § (1) Szociális temetés esetén e rendelet rendelkezéseit az ebben az alcímben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

 

(2) A szociális sírhelyekre temetendők azok az elhunytak, akikről a szociális temetés szabályai szerint gondoskodnak. A szociális temetés parcellája: XVIII-4. Jellege: egységes, hant nélküli sírhelyek.

 A sírhelyek méretei:

 Hosszúság:

 Szélesség:

 egyes sírhely

 210 cm

 90 cm

 urnasírhely

80 cm

60 cm

A sírok közötti távolság 60 cm.

(3) A szociális temetésbe tartozó temetkezési szolgáltatások elvégzésének megkezdése előtt az Üzemeltető írásban tájékoztatja a szociális temetés lebonyolításában közreműködőket a temetéssel összefüggő munkavédelmi, közegészségügyi, járványügyi és egyéb szabályokról. A szabályok megszegése esetén az Üzemeltető köteles a temetést felfüggeszteni.

(4) A szociális temetés lebonyolításában közreműködők kötelesek az Üzemeltető által a sírhely kiásásához, a koporsó leengedéséhez, és a betemetéshez biztosított eszközöket rendeltetésüknek megfelelően használni. A nem rendeltetésszerű használatból eredő károkat a szociális temetés lebonyolításában közreműködők  kötelesek megtéríteni.

(5) A szociális temetés esetén e rendelet 3. § (2) bekezdése, 8. §-a, 10. §-a és 11. §-a nem alkalmazható.

 Záró rendelkezések

 17. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

 A hatálybalépéssel egyidejűleg hatályát veszti a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 43/1994. /IX. 12./ Kr. sz. rendelet, valamint az azt módosító 56/1994.  /XI. 28./ Kr. sz.  rendelet,  64/1996.  /XII. 16./  Kr. sz. rendelet, 67/1996. /XII. 23./ Kr. sz. rendelet, 12/1997. /V. 14./ Kr. sz. rendelet és a 8/1998. /III. 19./ Kr. sz. rendeletek.